Logo Gmina Sobolew

News

News zdjęcie id 426

”Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

22.01.2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w jubileuszowej 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

 • I grupa – klasy 0–III szkoły podstawowej;
 • II grupa – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

W Województwie Mazowieckim Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Prace plastyczne laureatów pierwszych miejsc etapu powiatowego wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich. Etap wojewódzki będzie przebiegał w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie. Prace wybrane przez Wojewódzką Komisję Konkursową zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Prace plastyczne prosimy składać do sekretariatu szkoły (p. ……………...) do dnia ……………. Termin nadsyłania prac konkursowych przez szkołę do PT KRUS w ……………… mija z dniem 28 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach (tel.25 640 46 17) lub w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie (tel. 22 5906818, 5906817).

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

 „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa

§ 1

Temat i cel konkursu

 1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.
 2. Cele konkursu:
 1. promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;
 2. popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  

§ 2

Organizator i współorganizatorzy konkursu

 1. Głównym Organizatorem konkursu na Mazowszu jest Oddział Regionalny KRUS Warszawa.
 2. Współorganizatorami konkursu na Mazowszu są:
 1. Państwowa Inspekcja Pracy,
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 4. Dyrekcje Szkół Podstawowych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego,
 6. Lokalne lub regionalne mass Media (prasa, radio, telewizja, Internet), które zgłoszą swój akces.
 1. Współorganizatorami konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

  § 3

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

 1. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

§ 4

Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,
  w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.  
 2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu
  z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.
 3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz opatrzona pieczęcią szkolną.
 4. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
 5. Do pracy konkursowej powinny być dołączone załączniki określone w § 10 pkt. 4. Prace plastyczne bez dołączonych formularzy nie będą brać udziału w konkursie.
 6. Pracę do konkursu zgłasza szkoła (załącznik nr 1), do której dziecko uczęszcza,
  a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

§ 5

Kryteria oceny

 1. Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wszystkich szczebli wezmą pod uwagę:
 1. zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 5 pkt.);
 2. oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (max. 3 pkt.);
 3. walory estetyczne pracy (max. 2 pkt).  
 1. Każdy z Członków Komisji Konkursowych wszystkich etapów konkursu ocenia zakodowane przez nadanie im odpowiedniego numeru prace konkursowe, według kryteriów zawartych w pkt. 1. O wygranej zadecyduje łączna suma punktów przyznana w ramach kryteriów od wszystkich Członków Komisji. W przypadku równej liczby punktów otrzymanej przez prace konkursowe, decyduje głos Przewodniczącego. Z posiedzenia Komisji sporządza się Protokół, a zawarte w nim postanowienia i werdykty są ostateczne.

§ 6

Organizacja eliminacji

 1. W Województwie Mazowieckim konkurs przebiega w dwóch etapach:
  1. PT KRUS,
  2. wojewódzkim.
 2. Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się
  z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie dostępne będą wszystkie informacje na temat organizacji konkursu. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu prac do właściwej terenowo jednostki organizacyjnej KRUS).  
 3. Etap I (etap PT KRUS) obejmuje obszarem Placówkę Terenową z terenu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Komisja Konkursowa do dnia
  10 marca 2020 roku
  wyłania laureatów I etapu konkursu i przekazuje do 16 marca 2020 roku po jednej pracy plastycznej z każdej kategorii wiekowej wraz
  z protokołem komisji (załącznik nr 5). Prace laureatów etapu PT KRUS przekazywane do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie muszą posiadać obowiązkowo załączniki określone w § 10 pkt. 4.

Wręczenie nagród laureatom I etapu następuje do dnia 24 maja 2020 roku.

 1. Etap II obejmuje obszarem województwo mazowieckie tj. teren działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Uczestnikami II etapu mogą być laureaci
  I etapu, którzy zajęli pierwsze miejsce, z każdej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa II etapu wyłania laureatów i do dnia 27 marca 2020 roku przekazuje do Biura Prewencji Centrali KRUS trzy najlepsze prace z obu kategorii wiekowych wraz z protokołem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (załącznik nr 5). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom II etapu nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2019/ 2020.    
 2. Ogłoszenie konkursu nastąpi w mass mediach współorganizatorów konkursu.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

§ 7

Nagrody

 1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
 2. Organizatorzy poszczególnych etapów Konkursu współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych pomiędzy sobą. Organizatorzy mogą pozyskiwać nagrody od fundatorów.   
 3. W przypadku, gdy wartość ufundowanej nagrody powoduje konieczność odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, aby otrzymać nagrodę rodzic lub opiekun prawny Laureata zobowiązany jest do uiszczenia 10% wartości nagrody brutto tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)
 4. Nagrody rzeczowe:

a) etap I /etap PT KRUS/:

     I nagroda o wartości do 200 zł

    II nagroda o wartości do 170 zł

             III nagroda o wartości do 130 zł

           b) etap II /wojewódzki/:

    I nagroda o wartości do 1.100 zł

    II nagroda o wartości do 850 zł

              III nagroda o wartości do 700 zł

            Wyróżnienie o wartości do 500 zł

 1. Komisje Konkursowe etapu PT KRUS mogą zdecydować o innym podziale nagród z możliwością wyróżnienia prac plastycznych w zależności od merytorycznej oceny prac i od pozyskanych środków od fundatorów.

§ 8

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się z minimum trzech osób.
 2. Przewodniczącym komisji konkursowej na poszczególnych etapach jest przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie.
 3. Do zadań Komisji Konkursowych należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, przygotowanie nagród, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie, sporządzenie protokołu komisji konkursowej (w którym znajdą się informacje o wynikach, przyznaniu, wręczeniu nagród), sporządzenie potwierdzenia odbioru nagród oraz sprawozdania z przeprowadzonego konkursu.
 4. Skład komisji konkursowych działających na obszarze Placówki Terenowej KRUS wyznacza kierownik PT KRUS w porozumieniu ze starostami oraz innymi terenowymi współorganizatorami konkursu z terenu PT KRUS.
 5. Komisje działające na terenie PT KRUS powołuje Dyrektor OR KRUS
  w porozumieniu z kierownictwem PT KRUS.
 6. Wojewódzką Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Kasy oraz przedstawicieli współorganizatorów, patronów, partnerów Konkursu powołuje Dyrektor OR KRUS.
 7. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy:
 1. koordynacja przebiegu eliminacji w sposób zapewniający ich prawidłowy przebieg;
 2. ocena prac zgodnie z kryteriami konkursowymi, wyłonienie laureatów etapu wojewódzkiego i sporządzenie protokołu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej; nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex quo, a postanowienia i werdykt Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Komisje konkursowe działające na terenie placówek terenowych KRUS sporządzają protokoły z przeprowadzonych przez siebie konkursów i przekazują je do komisji wyższego szczebla (załącznik nr 5).
 2. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego
  z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

 § 9

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 1. Termin ogłoszenia wyników i sposób wręczenia nagród zostanie ustalony przez

      organizatora i współorganizatorów poszczególnych etapów konkursu.

 1. Otrzymanie nagród kwitują uczniowie, opiekun prawny lub dyrekcja szkoły na 

      protokole odbioru nagrody.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu, na Organizatora, tj. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy; nieograniczone czasowo i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.
 2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
  z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka i dołączenie do zgłaszanej pracy następujących dokumentów:
 1. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2);
 2. informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania (załącznik nr 3)
 3. zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4).
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Centralna Komisja Konkursowa.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.

1. Karta zgłoszenia udziału szkoły

2.Formularz zgłoszeniowy

3.Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

4.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku

5.Wzór protokołu

                               

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.