Logo Gmina Sobolew

News

News zdjęcie id 318

Raport o stanie Gminy Sobolew za 2018 r.

31.05.2019

Szanowni Państwo,

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sobolew zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy w Sobolewie raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu. 

RAPORT O STANIE GMINY - KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ 

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Osoby, które chciałyby zabrać głos,  składają  do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Termin sesji ustalono na dzień 24 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie

 

Klauzula informacyjna RODO - zgłoszenie do debaty

 1. W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,

tel. (25) 682-50-23, 682-51-03, e-mail: sobolew@sobolew.pl

 

 1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Zbigniew Zegardło, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia do debaty w sprawie raportu o stanie powiatu podczas sesji Rady Powiatu.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z art. 30 a ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w wyżej wymienionym celu jest dobrowolne lecz niezbędne do poparcia zgłoszenia do udziału w debacie. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem udzielenia przez Panią/Pana poparcia dla zgłoszenia.
 5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej, tj. imię, nazwisko, miejscowość.
 6. Administrator nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych innym Odbiorcom danych.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
  • możliwość dostępu do treści swoich danych,
  • żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem:
 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.