Logo Gmina Sobolew

News

News zdjęcie id 254

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi

19.02.2019

Sobolew, 12 luty  2019 r.

 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Sobolew!

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała gminy do zorganizowania  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a właścicieli nieruchomości do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie tymi odpadami.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. obsługi administracyjnej tego systemu;
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Należy zaznaczyć, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że system gospodarowania opadami komunalnymi musi się „bilansować” - gmina nie może do niego dopłacać ani na nim zarabiać.

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

  1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
  2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
  3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa wyżej oraz
  4. przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Przepisy tej ustawy wymagają również, aby wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości następował z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, czyli w trybie przetargu nieograniczonego.

W naszej gminie z końcem 2018 roku wygasła dotychczasowa umowa z firmą Eko-Lider, odbierającą odpady
od początku funkcjonowania systemu. Dlatego też w pierwszych dniach mojej pracy został ogłoszony przetarg nieograniczony
w celu wyłonienia podmiotu, który w 2019 r.  będzie odbierał odpady w naszej gminie. W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta – właśnie firmy Eko-Lider– na kwotę 1 092 000,00 zł. To ogromny wzrost ceny usługi w porównaniu do dotychczas obowiązującej umowy, zgodnie z którą cena ta wynosiła 508 939,20 zł. Jak widać cena usługi wzrosła o ponad 500 000 zł.

Niestety dotychczas obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami (7 zł od mieszkańca za odpady segregowane i 14 zł za odpady niesegregowane) nie pokryłaby kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Dlatego też Gmina, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących naszą gminę, wynikającą ze złożonych przez właścicieli deklaracji (6502), ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające głównie z ceny usługi firmy Ekolider, zmuszona była do wprowadzenia wyższej stawki za gospodarowanie odpadami, tak aby możliwe było sfinansowanie tego systemu. Nowa stawka – 16 zł za odpady segregowane i 32 zł za odpady niesegregowane obowiązywać zacznie od 1 marca br. – z chwilą zawiadomienia właścicieli nieruchomości o jej wysokości,
a w styczniu i lutym obowiązuje jeszcze dotychczasowa stawka.

Należy dodać również, że Gmina weryfikuje prawdziwość danych o liczbie osób zamieszkałych na danej nieruchomości, wynikających ze złożonej przez właściciela deklaracji ze względu na to, że niestety pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości tych danych.  Dlatego też liczba mieszkańców nieruchomości wynikająca z tych deklaracji cały czas ulega zmianie.

Dziś wiadomo jest, że we wszystkich samorządach stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drastycznie wzrosła lub wzrośnie. Niestety koszty zagospodarowania odpadów rosną, podobnie jak koszty prowadzenia działalności wynikające z konieczności dostosowywania się do wymagań rynku pracy czy spełniania kolejnych wymagań. Nie od nas zależy jaką ofertę wykonawca złoży w przetargu, a wysokość oferty kształtuje również specyfika każdej gminy -  jej wielkość, liczba kilometrów przejazdu śmieciarek, liczba mieszkańców czy częstotliwość wywozu.

Mam świadomość, że obowiązująca stawka jest bardzo wysoka i będzie stanowić duże obciążenie dla budżetów domowych mieszkańców naszej gminy. Chcę jednak podkreślić, że wynika ona z obowiązujących przepisów prawa, które muszą być stosowane.

Informuję również, że w Urzędzie Gminy w kasie można pobrać worki na popiół, jak również kolorowe worki na odpady segregowane, gdyby zaistniała taka potrzeba.

 

Z poważaniem

Maciej Błachnio

Wójt Gminy Sobolew

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.