Logo Gmina Sobolew

News

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

29.10.2018

 

gm. Sobolew

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W WARSZAWIE I
z dnia 26 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Komisarz Wyborczy w Warszawie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 370 rad, z czego:

1) do 314 rad gmin, z tego:

a)    do 278 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 36 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) do 37 rad powiatów;

4) do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

2.    Wybierano łącznie 6207 radnych, z czego:

1)   4986 radnych rad gmin, z tego:

a)    4170 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   816 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   425 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

3)   745 radnych rad powiatów;

4)   51 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

3.    Wybrano łącznie 6207 radnych, z czego:

1)   4986 radnych rad gmin, z tego:

a)    4170 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   816 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 425 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

3)   745 radnych rad powiatów;

4)   51 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 4552 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 4189 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 363 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 363 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 3468 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 278 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 4170 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 4170 radnych spośród 11656 kandydatów zgłoszonych przez 993 komitety wyborcze, w tym 880 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

       Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3.    Wybrano 4170 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1552751 osób, w tym 98 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 928285 osobom, w tym 71 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 927638 osób, to jest 59,74% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 907288, to jest 97,81% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 20350, to jest 2,19% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 5147, to jest 25,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 15200, to jest 74,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 3, to jest 0,01%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 3807 okręgach wyborczych.

10.  Głosowania nie przeprowadzono w 363 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 363 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11.  Głosowanie przeprowadzono w 1728 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 36 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 135 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 816 radnych spośród 5624 kandydatów zgłoszonych na 754 listach kandydatów przez 111 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 816 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 2517043 osób, w tym 665 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 1565626 osobom, w tym 519 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1562065 osób, to jest 62,06% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 1522117, to jest 97,44% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 39948, to jest 2,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12458, to jest 31,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 27490, to jest 68,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 135 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1657 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1.    Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy, w których utworzono 77 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 425 radnych spośród 3261 kandydatów zgłoszonych na 466 listach kandydatów przez 39 komitetów wyborczych.

       Wśród kandydatów było 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.    Wybrano 425 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1343761 osób, w tym 571 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 897993 osobom, w tym 453 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 894710 osób, to jest 66,58% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 877641, to jest 98,09% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 17069, to jest 1,91% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 4640, to jest 27,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12429, to jest 72,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 77 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 782 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 37 rad powiatów, w których utworzono 163 okręgi wyborcze.

2.    Wybierano 745 radnych spośród 4749 kandydatów zgłoszonych na 749 listach kandydatów przez 100 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 745 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 2479783 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 1461135 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1459906 osób, to jest 58,87% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 1391177, to jest 95,29% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 68729, to jest 4,71% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36605, to jest 53,26%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32124, to jest 46,74%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 163 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 2430 obwodach głosowania.

Rozdział 6.
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego utworzono 7 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 51 radnych spośród 752 kandydatów zgłoszonych na 92 listach kandydatów przez 14 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 51 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 4191570 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 2555397 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2551244 osób, to jest 60,87% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 2396907, to jest 93,95% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 154337, to jest 6,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 37358, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 116979, to jest 75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 3468 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 209.
Wybory do Rady Gminy w Sobolewie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5578.

3.    Karty do głosowania wydano 3154 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3154 osób, to jest 56,54% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 3092, to jest 98,03% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 62, to jest 1,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 10, to jest 16,13%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 83,87%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583;

4) karty do głosowania wydano 357 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 357;

6) głosów ważnych oddano 354;

7) radnym został wybrany:

― PAZIEWSKI Sławomir,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 368;

4) karty do głosowania wydano 254 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 254;

6) głosów ważnych oddano 250;

7) radnym został wybrany:

― SZEWCZYK Piotr,

z listy nr 16           KWW NASZA GMINA SOBOLEW.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 383;

4) karty do głosowania wydano 218 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 218;

6) głosów ważnych oddano 215;

7) radną została wybrana:

― BIAŁAPKO Danuta,

z listy nr 16           KWW NASZA GMINA SOBOLEW.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― OWCZARCZYK Mirosław,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335;

4) karty do głosowania wydano 198 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;

6) głosów ważnych oddano 197;

7) radnym został wybrany:

― TALAREK Rafał,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466;

4) karty do głosowania wydano 260 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 260;

6) głosów ważnych oddano 256;

7) radnym został wybrany:

― BIEŃKO Tomasz,

z listy nr 16           KWW NASZA GMINA SOBOLEW.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 422;

4) karty do głosowania wydano 247 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247;

6) głosów ważnych oddano 244;

7) radną została wybrana:

― BŁACHNIO Danuta Maria,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335;

4) karty do głosowania wydano 149 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 149;

6) głosów ważnych oddano 144;

7) radnym został wybrany:

― LIPIEC Marian,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406;

4) karty do głosowania wydano 230 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 231;

6) głosów ważnych oddano 228;

7) radnym został wybrany:

― PAZIEWSKI Witold Marian,

z listy nr 2              KOMITET WYBORCZY PSL.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 474;

4) karty do głosowania wydano 247 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 246;

6) głosów ważnych oddano 243;

7) radną została wybrana:

― KOSTYRA Elżbieta,

z listy nr 16           KWW NASZA GMINA SOBOLEW.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 473;

4) karty do głosowania wydano 270 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270;

6) głosów ważnych oddano 255;

7) radnym został wybrany:

― KRUPA Jan,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484;

4) karty do głosowania wydano 252 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252;

6) głosów ważnych oddano 245;

7) radną została wybrana:

― KOWALCZYK Maria Hanna,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 365;

4) karty do głosowania wydano 224 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224;

6) głosów ważnych oddano 218;

7) radnym został wybrany:

― GOLISZEWSKI Andrzej,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484;

4) karty do głosowania wydano 248 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248;

6) głosów ważnych oddano 243;

7) radną została wybrana:

― SOWA Anna,

z listy nr 16           KWW NASZA GMINA SOBOLEW.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― ŚLIZ Mirosław,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Garwolińskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 85979.

3.    Karty do głosowania wydano 49340 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49325 osób, to jest 57,37% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 47302, to jest 95,90% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 2023, to jest 4,10% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1227, to jest 60,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 796, to jest 39,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)   lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

3)   lista nr 15               KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7137;

4)   głosów ważnych oddano 6761;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― TYWANEK Jan,

         ― JAWORSKI Michał,

         ― ŁAPACZ Krzysztof Ludwik;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział V
Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 51 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4191570.

3.    Karty do głosowania wydano 2555397 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2551244 osób, to jest 60,87% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 2396907, to jest 93,95% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 154337, to jest 6,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 37358, to jest 24,21%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 116979, to jest 75,79%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1                 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

2)   lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

3)   lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 5                 KKW SLD LEWICA RAZEM;

5)   lista nr 8                 KWW KUKIZ'15;

6)   lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 9 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 414578;

4)   głosów ważnych oddano 379304;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― ORZEŁOWSKA Janina Ewa,

         ― AUGUSTYNIAK Mirosław Jan;

b)   lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― LANC Elżbieta;

c)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KUDELSKI Wojciech Józef,

         ― GRABOWSKI Marcin,

         ― ŻOCHOWSKI Krzysztof Jan,

         ― BALA Joanna,

         ― GÓRAS Michał Tadeusz,

         ― GÓRSKI Maciej;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Komisarz Wyborczy w Warszawie I

/-/ Rafał Sebastian Wagner

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.