Logo Gmina Sobolew

Ochrona środowiska

Drodzy mieszkańcy zachęcamy do zapoznania się z 4 częściowym raportem z pracy oczyszczalni ścieków w Sobolewie

1. Raport część I

2. Raport część II

3. Raport część III

4. Raport część IV

 

 

 

 

Projekt Programu ochrony Środowiska nalata 2012-2015

 

Pr Ochr Srod. Sobolew 26.06.2012.pdf  

Ogólne zasady zbiórki i segregacji odpadów  

Zarządzenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Zarządzenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sobolew.  

Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe z terenu Gminy Sobolew  

Okólnik w sprawie podpisywania umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.  

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sobolew.  

Podanie do publicznej wiadomości, informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.1.2011) dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce o nr ewid. 18 w m. Sokół, gm. Sobolew  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.1.2011) dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na działce o nr ewid. 18 w m. Sokół, gm. Sobolew  

Podanie do publicznej wiadomości, informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 7624/21/10/11) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterownia i telekomunikacyjnymi, stacji kontenerowej pomiarowej, wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr: 266 , położonej w obrębie miejscowości Kownacica, 2146/1, 2147, 2148, 547 oraz 2131 (zjazd z drogi) położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew  

Podanie do publicznej wiadomości, informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 7624/22/10/11) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji kontenerowej pomiarowej, wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 349/1, 356, 348, 349/2 (oddziaływanie rotora) oraz 383 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kaleń Drugi, 381 położonej w obrębie miejscowości Grabniak gmina Sobolew  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2131 i 222 w obrębie miejscowości Sobolew gmina Sobolew oraz działkach o nr ewid. 492, 493, 316/1, 316/2, 316/3, 316/5 w obrębie miejscowości Kownacica   

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2131 i 222 w obrębie miejscowości Sobolew oraz działkach o nr ewid. 492, 493, 316/1, 316/2, 316/3, 316/5 w obrębie miejscowości Kownacica   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce”, gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. Mazowieckie”, którą tworzyć będą 3 elektrownie wiatrowe, planowane do zlokalizowania w obrębie Gończyce, na działkach o nr ewidencyjnych 691, 714, 748  

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na“Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce”, gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. Mazowieckie”  


Obwieszczenie wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Sobolew  


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante” – budowa zespołu hal produkcyjno magazynowych, na działkach o numerach ewidencyjnych 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew  

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante” - budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowych na działkach o numerach ewidencyjnych 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew,  

Obwieszczenie wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.5.2012) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Sobolew  

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 5.10.2012 r. przez SKO w Siedlcach w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia - na postanowienie Wójta Gminy Sobolew z dnia 15 maja 2012 r., Nr RŚ 6220.4.2012 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. Garwoliński, woj. Mazowieckie”. 
 

Obwieszczenie o wydaniu pisma z dnia 9.10.2012 r. przez SKO w Siedlcach w sprawie uzupełnienia braków w zażalenia - na postanowienie Wójta Gminy Sobolew z dnia 15 maja 2012 r., Nr RŚ 6220.4.2012 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. Garwoliński, woj. Mazowieckie”.   


 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 5.10.2012 r. przez SKO w Siedlcach w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia - na postanowienie Wójta Gminy Sobolew z dnia 15 maja 2012 r., Nr RŚ 6220.4.2012 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. Garwoliński, woj. Mazowieckie”. - II   

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gm. Sobolew, pow. Garwoliński, woj. Mazowieckie   

obwieszczenie o rozprawie administracyjnej.doc  

Obwieszczenie o wszyciu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce i Sokół, gmina Sobolew, znak: RŚ 6220.2.2011 z dnia 30.08.2011 r  

 

 10 KPA Sante.doc  

obwieszczenie o wydaniu decyzji kanal.Sobolew   

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach   

Obwieszczenie elektrownie wiatrowe Sobolew - Gonczyce  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej (RŚ 6220.2.2011 z dnia 04.03.2013 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce i Sokół, gmina Sobolew, znak: RŚ 6220.2.2011 z dnia 30.08.2011 r 

 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce”, gm. Sobolew.

Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”  

Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”  

Zawiadomienie, że do Urzędu Gminy Sobolew wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sobolew Nr RŚ.6220.4.2012 z dnia 12.06.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie” dla Inwestora - Siłownie Wiatrowe S.A. , w imieniu którego działa Pełnomocnik-Pan Grzegorz Roman Bujak, AgroTrade – Biurowiec Versal, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce 

Obwieszczenie informujące, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z prośbą o uzupełnienie materiału dowodowego związanego z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 1-06-2013r o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński”  

Obwieszczenie informujące, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z prośbą o uzupełnienie materiału dowodowego związanego z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 1-06-2013r o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński”  

Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 września 2013 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ 6341.83.2013 z dnia 3 września 2013 r. dla Gminy Sobolew na piętrzenie jazem żelbetowym i pobór wód rzeki Promnik w km 24+520 dla potrzeb zbiornika wodnego o powierzchni 1,1 ha w miejscowości Gończyce   

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o fakcie zebrania materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji określającej o środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”  

Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja administracyjna przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Nr SKO.4000-1023/2013 utrzymująca w mocy decyzję środowiskową Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 12 czerwca 2013r. dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaleń Pierwszy oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabniak wraz z infrastrukturą towarzyszącą dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz informujące o zebranych materiałach i dowodach  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew  

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr RŚ 6220.2.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce, Sokół, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Kaleń Pierwszy, Kownacica, Sobolew gmina Sobolew.  

Obwieszczenie informujące o wyznaczeniu granic obszaru i terenu górniczego GODZISZ

Informacja o poziomach odzysku   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.   

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ.6220.2.2011 z dnia 30-08-2011r. dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce i Sokół oraz w obrębie miejscowości Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sobolew, Kaleń Pierwszy, Kownacica, gmina Sobolew”.  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kopalin ze złoża Godzisz w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie” w obrębie działek o numerach ewid. 504/1, 504/2, 504/3, 505 i 506.  

Obwieszczenie wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew   

Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. Nr RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew”  

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. znak: RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.   

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. znak: RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.   

 Informacja o dofinansowaniu I etapu „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Informacja o dofinansowaniu II etapu „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 8 czerwca 2015 r. znak RŚ 7624/23/10, w którym umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,0MW na działce o nr ewid. 20 położonej w miejscowości Sokół, gm. Sobolew  

obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew” 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zmienionej decyzją nr RŚ 6220.2.2014 z dnia 21 maja 2014r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - budowa zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew.

/_portals_/sobolew/CKFiles/Obwieszczenie_informujące,_„Budowy_obory_wraz_z_obiektami_towarzyszącymi_na_działkach_o_nr_961_i_962_w_miejscowości_Kownacica”,_złożony_został_ANEKS-_uzupełnienie_Raportu_o_oddziaływaniu_przedsięwzięcia_na_środowisko..pdf

 

”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie 13 594,10”

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.