Logo Gmina Sobolew

Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Czyste powietrze – informacje

w sprawie wniosków o wydaniu zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła  w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g - 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 3. Gospodarstwo domowe tworzą:
  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
   w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
 5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
  1. rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
  2. gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa
   w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
   (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 6. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres miejsca zamieszkania;
  4. adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
 8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 9. Wójt Gminy w Sobolewie  upoważnił do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie  - Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobolewie  przy ul. Rynek 1 . Wnioski można pobrać również poniżej.
 10. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określił, w drodze rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. DZ. U. z2020r. poz,1713)
  1. wzór żądania wydania zaświadczenia,
  2. wzór zaświadczenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (poz. 1713)

 

 

 


INFORMACJA

Wójt Gminy Sobolew informuje, iż zgodnie z Programem Ochrony Powietrza obowiązującymi w Województwie Mazowieckim Gmina Sobolew ma  obowiązek określenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Sobolew. W związku z powyższym Urząd Gminy w Sobolewie prowadzi akcję inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na naszym terenie.

W tym celu w najbliższym czasie zostaną dostarczone do mieszkańców Gminy Sobolew ankiety, których zadaniem jest rozpoznanie, jakimi rodzajami kotłów mieszkańcy gminy ogrzewają swoje mieszkania (ankieta dotyczy rodzaju ogrzewania budynku, typu kotła grzewczego, ilości zużytych mediów, izolacji cieplnej budynku, stanu okien oraz czy właściciel budynku jest zainteresowany wymianą źródła ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne).

Wypełnienie Ankiety pozwoli zebrać informacje, które posłużą do zidentyfikowania potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne.

Prosimy o wypełnienie ankiety  i przekazanie jej do urzędu w następujący sposób:

 • e-mailem na adres inwentaryzacja.sobolew@gmail.com – skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety,
 • osobiście – Urząd Gminy Sobolew, pokój nr 30 lub sekretariat,
 • pocztą na adres na adres Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, ul. Łukasiewicza 1/pok. 303, 31-429 Kraków,
 • wypełniając ankietę w formie aktywnego formularza internetowego, dostępnego poniżej.

Ankieta dostępna jest poniżej.

 

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w dogodny dla Państwa sposób do dnia 31 stycznia 2019 roku.

 

Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest:

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska

ul. Krupnicza 8/3a

31-123 Kraków

503 564 747

mafes@mafes.com.pl

Dziękuję

 Wójt Gminy Sobolew

(-) Maciej Błachnio

 

ankieta w formie formularza internetowego - https://goo.gl/forms/fmZh0UmsIB9RybB52

             word - DRUK ANKIETY

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.