Logo Gmina Sobolew

Opłata skarbowa

Czym jest opłata skarbowa

Opłatę skarbową zapłacisz za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie zaświadczeń/zezwoleń/pozwoleń/koncesji oraz niektórych dokumentów (np. sporządzenie aktu małżeństwa, udzielenie pełnomocnictwa).

Muszą ją płacić osoby fizyczne, osoby prawne (np. sp. z o.o.) oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółka jawna, wspólnoty mieszkaniowe).

Obowiązek zapłaty powstaje w chwili złożenia wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej oraz wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia.

Kto i kiedy nie musi płacić opłaty skarbowej

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności – państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne,
  urzędy konsularne, siły zbrojne, międzynarodowe organizacje/instytucje i ich oddziały/przedstawicielstwa, korzystające na podstawie prawa z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Polski
 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego - jeśli załatwiają sprawy urzędowe, które wiążą się z nieodpłatną działalnością
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
 • osoby fizyczne, które prowadzą czynną ochronę gatunkową oraz jeśli mają gospodarstwa rolne, leśne, rybackie narażone na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa

Nie musisz płacić opłaty skarbowej w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 • świadczeń socjalnych, w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę
 • nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Pamiętaj, że wniosek o wpis/zmianę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej.

Gdzie zapłacić opłatę skarbową

Pamiętaj, że opłaty skarbowej nie płaci się do urzędu skarbowego.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sobolew:

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1 

08-460 Sobolew

Numer konta 

70 9217 0001 0010 6470 2000 0010

Jeśli składasz wniosek online, dołącz potwierdzenie przelewu albo kopię dowodu opłaty (skan/zdjęcie).

Stawki opłat skarbowych

Najczęstsze przykłady stawek opłat skarbowych:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł (za każdy egzemplarz osobno)
 • akt małżeństwa – 84 zł
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 598 zł
 • dokument pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł

Pełna lista stawek opłat skarbowych (s. 9-41)

Pamiętaj: jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie musisz płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Zwrot opłaty skarbowej

Możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej, jeśli:

 • zapłaciłeś opłatę skarbową a nie musiałeś (np. jesteś zwolniony)
 • zrobiłeś nadpłatę
 • mimo zapłacenia opłaty urząd nie załatwił sprawy, nie wydał zaświadczenia/zezwolenia/ pozwolenia/koncesji

Zwrot możesz dostać tylko na wniosek. Nie ma oficjalnego wzoru wniosku o zwrot opłaty skarbowej, możesz go przygotować w dowolnej formie (np. na komputerze, odręcznie). Wniosek złóż do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Maciej Błachnio</strong></p>

Maciej Błachnio

Urząd Gminy w Sobolewie

ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel.: 25 682-50-23
fax: 25 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.